Enpresako euskara formakuntza plana definitzeko kontuan hartzekoak | Aspectos a tener en cuenta para definir el plan de formación en euskera de la empresa

HABE

MondragonLingua. HABEren autoikaskuntza zentro homologatua da eta horren ondorioz, bai gure curriculuma bai gure formakuntza atalean sortzen ditugun formakuntza planak HEOCean (Helduen euskalduntzearen oinarrizko curriculuma) oinarrituta daude.

Enpresetan ezartzen ditugun formakuntza plan askotan ikasleek, enpresa horietako langileak alegia, haien lanposturako ezinbestekoa den ziurtagiria gainditu behar dute eta horretarako, idazlana prestatzeko saioak egitea ezinbestekoa izaten da.

Bost dira idazlanak zuzentzeko kontuan hartu beharreko irizpideak: Egokitasuna, koherentzia, kohesioa, aberastasuna eta zuzentasuna:

Adecuación

Egokitasuna neurtzeko, idazlanak ekintza komunikatiboari erantzuten dion arakatuko da. Eskatutako gaiari eta erregistroari lotzen zaion eta hartzailea ondo aukeratu duen aztertuko da. Idazlanean erabilitako tonua ere garrantzitsua izango dela ahaztu gabe.

Coherencia

Koherentzia ezinbestekoa da testu bat ulergarria izateko. Diskurtsoaren egitura, ideien hurrenkera eta hari logikoa aztertuko dira.

Cohesión

Kohesioan esaldi, paragrafo eta testua lotzeko erabili dena aztertuko da. Testu-antolatzaileei, puntuazioari eta lotzeko mekanismoei erreparatu beharko zaie.

Riqueza

Aberastasuna aztertzeko, erabilitako baliabideen xalotasuna edo konplexutasuna neurtuko da, eta baliabide horiek askotarikoak edo errepikakorrak diren ikusiko da.

Corrección

Zuzentasuna miatzeko, mailako gramatika arauak ondo erabili diren ziurtatu behar da: ortografia, deklinabidea, aditza, sintaxia, morfologia…

Ebaluazio-irizpide hauek kalifikazio osoaren zati bat dira ez dute balio bera izango eta gainera, adierazleen ponderazioa mailaren araberakoa da.

Mintzamen probak zuzentzeko kontuan hartzen diren irizpideak ere 5 dira, baina seigarren bat gehitu behar dugu. Mintzamenean koherentzia eta kohesioa batera neurtzen direnez jariotasunari erreparatu beharko diogu berriro bost irizpide izateko.

Fluidez

Jariotasuna neurtzeko tempusa, erritmoa eta abiadura aztertu beharko dugu, ongi ahoskatu duen edota jarraian eta modu naturalean hitz egin den kontuan hartuz.

Zure enpresako formakuntza plana martxan jarri aurretik irizpide horiek argi dituen hornitzaile bat izateaz gain beste gauza batzuk ere kontuan hartu behar izango ditu:

Helburua lortzeko aukeratzen duzun hornitzaileak euskara-mailak egiaztatzeko deialdien berri ematea oso garrantzitsua da aukerak gal ez daitezen. A1 eta A2 HABEren zentro homologatuetan lor daitezke eta B1etik gora HABEk antolatzen dituen deialdietan, hortaz homologatutako zentroa izatea ere garrantzitsua da.

Proba horiek prestatzeko simulakroak, ikasleen jarraipen estua eta helburu argia duen hornitzailea ezinbestekoa izango da enpresako lanpostuaren baldintza linguistikoa bete ahal izateko.

Helburua ziurtagiria ateratzea izan daiteke, baina horri langileen idazteko trebetasuna lantzea lotuko zaio.

Ezin da ukatu enpresen egungo irudia lotuta dagoela langileek komunikatzeko duten gaitasunarekin; izan ere, inoiz baino mezu gehiago idazten ditugu eta etengabe parte hartzen dugu bileretan edo bideokonferentzietan, telefonoz hitz egiten dugu, etab. Horregatik gure enpresaren irudia hobetzen ere lagunduko digu langileen komunikazio-gaitasuna hobetzeak, hornitzaile, bezero zein edonoren aurrean.

Gure enpresetako formakuntza planei buruz gehiago jakin nahi duzu?

HABE

MondragonLingua es un centro homologado de autoaprendizaje de HABE, por lo que tanto nuestro currículo como los planes de formación que generamos en el área de formación están basados en el HEOC (Currículo Básico de Euskaldunización de Adultos).

En muchos de los planes de formación que impartimos en las empresas, el objetivo es que el alumnado, trabajadores y trabajadoras de estas empresas, obtenga el título de euskera necesario que se ha establecido para su puesto de trabajo.

Para lograrlo, es imprescindible realizar sesiones previas para preparar las pruebas de las certificaciones.

En la prueba escrita debemos tener en cuenta cinco criterios para la corrección de las redacciones: Adecuación, coherencia, cohesión, riqueza y corrección:

Adecuación

Para medir la adecuación, se comprobará si el texto responde a la acción comunicativa. Se analizará si se ajusta al tema y al registro solicitado y si se ha elegido correctamente la persona a quien va dirigido. Sin olvidar que el tono utilizado en la redacción será también importante.

Coherencia

La coherencia es fundamental para que un texto sea comprensible. Se analizará la estructura del discurso, el orden de las ideas y si está escrito siguiendo una lógica interna.

Cohesión

Cohesión: Se analizará lo que se ha utilizado para relacionar frases, y unir párrafos. Habrá que fijarse en los organizadores textuales, la puntuación y los mecanismos de conexión.

Riqueza

La riqueza se analizará midiendo la sencillez o complejidad de los recursos empleados y viendo si son variados o repetitivos.

Corrección

Para el análisis de la corrección se debe comprobar el uso correcto de las normas gramaticales correspondientes al nivel: ortografía, declinación, verbos, sintaxis, morfología...

Estos criterios de evaluación forman parte de la calificación global y, además, la ponderación de los indicadores depende del nivel.

Por otra parte, los criterios que se tienen en cuenta para la corrección de la prueba oral son también cinco, pero debemos añadir un sexto. Dado que la coherencia y la cohesión se miden conjuntamente en esta prueba, tendremos que fijarnos en la fluidez para volver a tener cinco criterios.

Fluidez

Para medir la fluidez tendremos que analizar el tempo, el ritmo, la velocidad y pronunciación. Es decir, observando si se habla de forma continua y natural o no.

Antes de poner en marcha el plan de formación de tu empresa, la empresa proveedora de formación debe tener claros los criterios anteriores, pero también deberá tener en cuenta otras cuestiones:

Es muy importante que la empresa de formación que elijas comunique las convocatorias de acreditación de niveles de euskera para que no se pierdan oportunidades y poder conseguir el objetivo establecido. Las acreditaciones A1 y A2 pueden obtenerse en los centros homologados de HABE, pero a partir de B1 las certificaciones se consiguen en las convocatorias que organiza HABE.

Los simulacros de preparación de estas pruebas, el seguimiento estrecho del alumnado y una empresa proveedora con un objetivo claro, serán imprescindibles para cumplir con el requisito lingüístico del puesto de trabajo de la empresa.

Sin duda, el objetivo del plan de formación puede ser la obtención del certificado, y en ello va implícito el desarrollo de las destrezas escrita y oral del personal.

No se puede negar que la imagen actual de las empresas está ligada a la capacidad de comunicarse de las personas que trabajan en ellas, porque escribimos más mensajes que nunca y continuamente participamos en reuniones o videoconferencias, hablamos por teléfono, etc.

Un beneficio añadido de mejorar la capacidad de comunicación de nuestra plantilla será contribuir a trasladar una mejor imagen de nuestra empresa ante clientes, proveedores y público en general. Asimismo, se verá reflejado en la comunicación interna.

¿Quieres conocer más sobre nuestro plan de formación para empresas?